در این بخش شما می‌توانید مقاله‌های معدنی علیرضا دامادزاده را مشاهده بفرمایید.

بررسی چاشنی ها برای آتشکاری بعد از عملیات ژئوفیزیک (IP-RS)

در این مقاله به عواملی که سبب این انفجارات ناخواسته می شود که یکی از آن ها روش های ژئوفیزیک IP-RS می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در این حین گروهی از چاشنی های الکتریکی نیز معرفی خواهند شد.
در نهایت با معرفی یک نوع چاشنی جدید با نام «نانل»، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از آن گونه انفجارات از این سیستم آتشکاری استفاده شود.

بررسی تضاد بین دستورالعمل اجرایی مواد ناریه شورای امنّیت کشور و آئین نامه ایمنی معادن

دستورالعمل اجرایی مواد ناریه شورای امنیت کشور و آئین نامه ایمنی معادن در مورد مصرف مواد ناریه اختلافاتی با یکدیگر دارندکه این تضادها باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای معدنکاران شده است و این مقاله به بررسی این تضاد ها می پردازد.